Algemene voorwaarden Drakenbootrace

 

Door het deelnemen aan de Drakenbootrace gaat de deelnemer akkoord met de huisregels en onderstaande algemene voorwaarden. 

 

Artikel 1. Definities

1.1. Organisatie: Lions Club Woerden Castellum Laurum. 

1.2. Deelnemer: iedere (rechts)persoon die zich als individu of team heeft ingeschreven en alle personen die onderdeel uitmaken van dat team. 

1.3. Terrein: alle ruimten die deel uitmaken van het gebied waar de Drakenbootrace plaatsvindt. 

1.4. Evenement: alle onderdelen van de Drakenbootrace die door de organisatie op de dag van de Drakenbootrace op het terrein worden georganiseerd, waaronder in ieder geval de race en de aanwezige horeca. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op - en maken onlosmakelijk deel uit van - de inschrijving voor het evenement, de deelname aan het evenement en alle andere overeenkomsten die de deelnemer sluit met de organisatie, zoals de aanschaf van munten of drank- en etenswaren. 

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar via de website van het evenement. 

2.3. Voor het evenement gelden huisregels. De huisregels zijn raadpleegbaar via de website van het evenement. De huisregels gelden tevens voor bezoekers van het evenement. 

2.4. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de organisatie ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding, ook na de totstandkoming van de overeenkomst. 

 

Artikel 3. Inschrijving

3.1. De overeenkomst tussen de organisatie en de deelnemer komt tot stand op het moment dat de deelnmer zich inschrijft voor het evenement. 

3.2. Bij inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De deelnemer verklaart zich bij inschrijving tevens conform de huisregels te zullen gedragen. 

3.3. Door inschrijving verplicht de deelnemer zich om de deelnamesom te voldoen, zoals vermeld op de website van het evenement. De deelnemer zal hiervoor een factuur worden toegestuurd op het opgegeven e-mailadres. Bij vragen kan de organisatie eerst telefonisch contact opnemen. De inschrijving is pas definitief na het voldoen van de deelnamesom. 

3.4. De organisatie kan bij te weinig inschrijvingen ervoor kiezen het evenement niet door te laten gaan. In dat geval wordt de reeds voldane deelnamesom teruggestort. 

3.5. Deelname is voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of het kwijtraken van persoonlijke eigendommen. 

 

Artikel 4. Samenstelling team

4.1. De inschrijving voor het evenement gaat per compleet team of per individuele deelnemer. 

4.2. Deelnemers die zich als individuele deelnemer aanmelden worden in een samengesteld team geplaatst. Deze deelnemers worden vooraf ingelicht over de samenstelling van het team. 

4.3. De deelnemer die een of meerdere teams heeft ingeschreven dient er zorg voor te dragen dat alle leden van het team 12 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van een zwemdiploma of heel goed kunnen zwemmen. 

 

Artikel 5. Tijdens het evenement

5.1. De deelnemer zal bij het betreden van het terrein de aanwijzigingen van de daar aanwezige medewerkers van de organisatie, van door de organisatie ingehuurde bedrijven, van de verkeersregelaars en van de medewerkers van andere bevoegde instanties stipt opvolgen. 

5.2. De volgende zaken zijn voor deelnemers niet toegestaan op het terrein:

- glaswerk, blik, scherpe voorwerpen, wapens, laserpennen, verdovende middelen (drugs);

- voertuigen, zoals fietsen, auto's, aanhangers, caravans en campers. 

5.3. De organisatie kan ervoor kiezen dat er tijdens het evenement alleen betaald kan worden met munten. 

5.4. Munten zijn en blijven eigendom van de organisatie en kunnen alleen op het terrein gekocht worden. Gekochte munten kunnen na afloop weer worden ingeleverd, maar zijn niet inwisselbaar tegen geld. 

 

Artikel 6. Overige bepalingen

6.1. Op het terrein zijn toiletvoorzieningen aanwezig. Deze zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld. De deelnemer is verplicht die voorzieningen te gebruiken. Poepen of plassen op andere plaatsen dan in de toiletvoorzieningen, is ten strengste verboden. 

6.2. Roken is verboden op het terrein. 

6.3. Het is de deelnemer verboden om zich op een zodanige wijze te gedragen dat de orde op het evenement wordt verstoord. 

6.4. In geval van vernieling van eigendommen van de organisatie of van derden op of rondom het terrein, wordt aangifte gedaan bij de politie. 

6.5. Het is verboden om zonder expliciete schriftelijke toestemming van de organisatie goederen te verkopen op of rondom het terrein voor, tijdens en na het evenement. 

6.6. Het is voor de deelnemer die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen, bij zich te dragen, te nuttigen en/of te proberen om alcoholische drank te bemachtigen. De organisatie heeft het recht om de deelnemer die in strijd met dit artikel handelt, uit te sluiten van deelname. 

6.7. Het is de deelnemer, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om alcoholische drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. De organisatie heeft het recht om de deelnemer die in strijd met dit artikel handelt, uit te sluiten van deelname en te verwijderen van het terrein. 

 

Artikel 7. Foto's en video's

7.1. Tijdens het evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van of met goedkeuring van de organisatie. De deelnemer gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van deelnemers voor publicatie op de website van het evenement, de website van de organisatie en eventueel ook voor andere publicaties. 

7.2. Indien de deelnemer niet wil dat foto- en filmopnames van de organisatie met zijn/haar/hun beeltenis worden gepubliceerd, dient hij/zij/hen dit te melden bij de organisatie. In overleg met de rest van het team wordt bekeken of hier rekening mee te houden is. Hiervoor worden geen garanties gegeven. 

7.3. Het is de deelnemer toegestaan om tijdens het evenement zelf foto's of filmopnames te maken. 

7.4. Tijdens het evenement kunnen tevens foto- en filmopnames gemaakt worden door persfotografen. Persfotografen worden door de organisatie ingelicht of er deelnemers zijn die hebben aangegeven dat ze niet wensen dat foto- en filmopnames met hun beeltenis worden gepubliceerd. 

 

Artikel 8. Persoonsgegevens

8.1. De organisatie verwerkt persoonsgegevens van deelnemers in overeenstemming met het privacy statement en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Artikel 9. Overmacht

9.1. In geval van overmacht heeft de organisatie het recht het evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum. 

9.2. Onder het begrip overmacht als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de organisatie zijn ontstaan, zoals extreme weersomstandigheden, epidemieen, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen en terroristische dreigingen. 

9.3. Als het evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd, is de organisatie niet verplicht de deelnamesom terug te betalen. 

 

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Bij vragen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden kan contact worden opgenomen via de website van het evenement. 

 

Op naar een spetterende dag

Als sponsor van de Woerdense Drakenbootrace help jij mee om er weer een spetterende dag van te maken

De inschrijving is begonnen

Hebben jullie het team al bij elkaar? Schrijf je nu in, dan zorgen wij voor een juichende menigte langs de kant!

De beste stuurlui ...

... helpen mee vanaf de kant!

Als vrijwilliger zorg je dat het evenement een geweldige belevenis wordt. Doe jij ook mee?

© 2024 Drakenbootrace Woerden | Realisatie: De Goudse Wolf

© 2024 Drakenbootrace Woerden | Realisatie: De Goudse Wolf